đăng nhập fun88

You can email us at info@thecooljew.net, or call us on 01202 539791.Email: info@thecooljew.net. Phone: 01202 539791.

Products: Microbiology Products

Microbiology Products

Showing 101–183 of 183 results
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Aspargine Monohydrate

  CAS Number: 5794-13-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Aspartic Acid

  CAS Number: 56-84-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Cysteine

  CAS Number: 52-90-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate

  CAS Number: 7048-04-6
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Isoleucine

  CAS Number: 73-32-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Lysine Hydrochloride

  CAS Number: 657-27-2
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Lysine Monohydrate

  CAS Number: 39665-12-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Methionine

  CAS Number: 63-68-3
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Proline

  CAS Number: 147-85-3
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Pyroglutamic Acid 7-Amido-4-Methylcoumarin

  CAS Number: 66642-36-2
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  L-Serine

  CAS Number: 56-45-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Lactalbumin

  CAS Number: 9013-90-5
  More Info
 • Lactalbumin hydrolysate – Peptone from lactalbumin

  CAS Number: 91079-44-6
  More Info
 • LB Broth (Miller)

  CAS Number: N/A
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Linezolid

  CAS Number: 165800-03-3
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Lithium Chloride

  CAS Number: 7447-41-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Lysozyme

  CAS Number: 9001-63-2
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Magenta Gal

  CAS Number: 93863-88-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Mercaptoacetic Acid (Thioglycolic Acid)

  CAS Number: 68-11-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  MES [2-(N-Morpholino)-Ethanesulfonic Acid]

  CAS Number: 4432-31-9
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Meta-Topolin

  CAS Number: 75737-38-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  MOPS Buffer [3-(N-Morpholinopropanesulfonic Acid]

  CAS Number: 1132-61-2
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  MOPS Sodium Buffer [3-(N-Morpholino)-propane sulfonic acid sodium salt]

  CAS Number: 71119-22-7
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Mupirocin

  CAS Number: 12650-69-0
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  N,N-Dimethyl-p-Phenylenediamine Sulfate Salt

  CAS Number: 6219-73-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride

  CAS Number: 637-01-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Nalidixic Acid

  CAS Number: 389-08-2
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Nalidixic Acid Sodium Salt

  CAS Number: 3374-05-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  NBT (Nitroblue Tetrazolium Chloride)

  CAS Number: 298-83-9
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Neocuproine

  CAS Number: 484-11-7
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Neutral Red (C.I. 50040)

  CAS Number: 553-24-2
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Nisin

  CAS Number: 1414-45-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Nitrocefin

  CAS Number: 41906-86-9
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Nitrofurantoin Sodium

  CAS Number: 54-87-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Nitroxoline

  CAS Number: 4008-48-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Novobiocin Sodium Salt

  CAS Number: 1476-53-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Oleandomycin Phosphate Dihydrate

  CAS Number: 7060-74-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  ONPG (2-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside)

  CAS Number: 369-07-3
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Oxolinic Acid

  CAS Number: 14698-29-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Phenol Red

  CAS Number: 143-74-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Phenol Red Sodium Salt Water Soluble

  CAS Number: 34487-61-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Piperacillin Sodium Salt

  CAS Number: 59703-84-3
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  PIPES Buffer 1-100kg

  CAS Number: 5625-37-6
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  PIPES Disodium Salt

  CAS Number: 76836-02-7
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt

  CAS Number: 55963-78-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Polymixin B Sulfate

  CAS Number: 1405-20-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Potassium Tellurite Hydrate

  CAS Number: 123333-66-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Potassium Tetrathionate

  CAS Number: 13932-13-3
  More Info
 • Primatone RL

  CAS Number: 73049-73-7
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Pyridoxal Hydrochloride

  CAS Number: 65-22-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Pyridoxine HCL (Vitamin B Hydrochloride)

  CAS Number: 58-56-0
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Resazurin Sodium

  CAS Number: 62758-13-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Rose Bengal (C.I.45440)

  CAS Number: 632-69-9
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sodium Azide

  CAS Number: 26628-22-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sodium glycocholate hydrate

  CAS Number: 338950-81-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sodium Pyruvate

  CAS Number: 113-24-6
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sodium Selenite Anhydrous

  CAS Number: 10102-18-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sodium Tetrathionate Dihydrate

  CAS Number: 13721-29-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sulbactam Sodium Salt

  CAS Number: 69388-84-7
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sulfamethoxazole

  CAS Number: 723-46-6
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Sulfamethoxazole Sodium

  CAS Number: 4563-84-2
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Tetrazolium Blue Chloride

  CAS Number: 1871-22-3
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Thallium (I) Acetate

  CAS Number: 563-68-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Thiamphenicol

  CAS Number: 15318-45-3
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Thimerosal (Sodium Ethylmercurithiosalicylate)

  CAS Number: 54-64-8
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Thioglycolic Acid Sodium Salt (Mercaptoacetic Acid sodium Salt)

  CAS Number: 367-51-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Thymidine

  CAS Number: 50-89-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Ticarcillin Disodium Salt

  CAS Number: 4697-14-7
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Tigecycline

  CAS Number: 220620-09-7
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Triclosan

  CAS Number: 3380-34-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Trimethoprim

  CAS Number: 738-70-5
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Trimethoprim Lactate

  CAS Number: 23256-42-0
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  TRIS (Tris(Hydroxymethyl)Aminomethane), Reagent grade

  CAS Number: 77-86-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  TRIS Hydrochloride [Tris (hydroxymethyl) Amino Methane Hydrochloride]

  CAS Number: 1185-53-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  TRIS Ultrapure (TRIS(Hydroxymethyl)Aminomethane)

  CAS Number: 77-86-1
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Vancomycin Hydrochloride

  CAS Number: 1404-93-9
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  Vitamin B6 Hydrochloride (Pyridoxine Hydrochloride)

  CAS Number: 58-56-0
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  X-Caprylate (5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl caprylate)

  CAS Number: 129541-42-0
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  X-Gal (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Galactopyranoside)

  CAS Number: 7240-90-6
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  X-GlcA Salt (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Glucuronide Cyclohexylammonium Salt

  CAS Number: 114162-64-0
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  X-Glu (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Glucopyranoside)

  CAS Number: 15548-60-4
  More Info
 • đăng nhập fun88Liên kết đăng nhập

  X-α-GAL

  CAS Number: 107021-38-5
  More Info
 • Yeast Extract

  CAS Number: 8013-01-2
  More Info
Back to Top
link đăng nhập fun88 dang nhap fun88 cá độ bóng đá trực tuyến fun88 fun88 app ios fun88 sportsbook